Tilaus- ja sopimusehdot

Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy – Yleiset Vuokraus- ja Palveluehdot 2016

1. Yleistä

Nämä yleiset vuokraus- ja palveluehdot (“Ehdot”) soveltuvat Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy:n (“Toimittaja”) asiakkailleen (”Asiakas”) tarjoamiin Toiletti -siirrettävien toilettien (”Tuote”) vuokraus- ja jätehuollon palveluihin (”Palvelut”). Mitään muita ehtoja tai edellytyksiä ei sovelleta, ellei niin ole erikseen kirjallisesti sovittu Toimittajan ja Asiakkaan välillä. Toimittajasta ja Asiakkaasta käytetään näissä Ehdoissa myös yhdessä nimitystä ”Osapuolet” ja kummastakin erikseen ”Osapuoli”.

2. Tuotteiden ja Palveluiden Tilaus, Toimitus ja Palautus

Asiakas tilaa Tuotteet ja Palvelut suoraan Toimittajalta erillisellä kirjallisella tilauslomakkeella (“Tilaus”). Osapuolet sopivat tilattavien Tuotteiden määrän ja vuokra-ajan, hinnat tilattaville Tuotteille ja Palveluille, sekä ne Palvelut joita Asiakas tilaa tarkemmin Tilauksessa taikka erillisellä kirjallisella sopimuksella. Tilattavat Palvelut voivat sisältää muun muassa siivouksen, roska-astiat ja aidat sovitulle alueelle.

Toimittaja toimittaa tilatut Tuotteet ja Palvelut Asiakkaan Tilauksessa määrittelemälle alueelle ja määriteltynä aikana. Jos mitään muuta ei ole sovittu, Ostaja tarkastaa Tuotteet ja Palvelut viipymättä niiden tultua toimitetuksi. Toimittaja voi oman harkintansa mukaan Asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella avustaa Asiakasta tarkastuksessa. Osapuolten välillä sovitun vuokra-ajan päätyttyä Tuotteet ja, soveltuvin osin Palvelut palautetaan Toimittajalle. Toimittaja järjestää Tuotteiden ja Palveluiden noudon alueelta. Toimittaja tarkastaa Tuotteet ja palvelut virheiden ja vikojen varalta kohtuullisessa ajassa noudon jälkeen, ja ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti mikäli virheitä taikka vikoja on löytynyt.

3. Toimittajan Velvollisuudet

Toimittaja vastaa Tuotteiden ja Palveluiden toimittamisesta ajallaan ja asiantuntevalla tavalla kuten tarkemmin sovittu Osapuolten välillä. Toimittaja myös varaa riittävän määrän henkilöstöä Tuotteiden ja Palveluiden toimittamista varten. Toimittaja varmistaa että Tuotteet ovat hyvässä toimintakunnossa kun ne toimitetaan Asiakkaan ilmoittamalle alueelle. Toimittaja ei kuitenkaan millään muotoa takaa että Tuotteet ovat täysin ilman mitään virheitä tai puutteita, edellyttäen kuitenkin että tällaiset vähäiset virheet ja/tai puutteet eivät aiheuta turvallisuusuhkaa taikka estä Tuotteiden ja/tai Palveluiden asianmukaista käyttöä. Toimittaja ei ole millään tavoin vastuussa Asiakkaan tarvitsemien Tuotteiden määrän taikka Palveluiden laajuuden määrittämisestä. Toimittaja voi oman harkintansa mukaisesti suositella Asiakkaalle Asiakkaan tarkoitusta varten sopivana pitämäänsä Tuotteiden ja Palveluiden määrää, mutta Toimittajaa ei tällöin kuitenkaan voida pitää millään tavoin vastuullisena Asiakkaan tilaamien Tuotteiden määrän tai Palveluiden laajuuden riittämättömyydestä tai puutteellisuudesta Asiakkaan tarkoitukseen nähden.

4. Asiakkaan Velvollisuudet

Asiakas on vastuussa kaiken Tuotteiden ja Palveluiden toimittamiseen ja tuottamiseen nähden tarpeellisen informaation antamisesta Toimittajalle. Asiakas antaa Toimittajalle kaiken sellaisen informaation, jota voidaan kohtuullisesti ottaen pitää tarpeellisena, sekä ilmaisee kaiken. Mitään näissä Ehdoissa olevaa ei voida tulkita tarkoittavan kummankaan Osapuolen olemassa olevien oikeuksien siirtymistä toiselle Osapuolelle.

5. Maksuehdot

Osapuolet ovat sopineet hinnat Tuotteille ja Palveluille niitä koskevassa Tilauksessa tai erillisellä sopimuksella. Mikäli mitään muuta ei ole sovittu, Toimittaja laskuttaa Tuotteet ja Palvelut kun ne on toimitettu. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy Suomen Korkolain mukaisesti. Kaikki huomautukset Toimittajan laskuun liittyen on tehtävä 14 päivän sisällä laskun päiväyksestä.

Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki lisäkulut (mukaan lukien mutta rajoittumatta ylimääräiset siirtokulut ja toimitusalueen valmistelukulut), joita Toimittajalle on aiheutunut siitä syytä, ettei Asiakas ole asianmukaisesti täyttänyt näissä Ehdoissa kuvattuja tai muutoin Osapuolten välillä kirjallisesti sovittuja velvollisuuksiaan.

6. Vastuunrajoitus

Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista, erityisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista, mukaan lukien mutta rajoittumatta tuoton, liiketoiminnan, säästöjen taikka tietojen menetys. Toimittaja ei myöskään ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä joka on aiheutunut siitä, ettei Asiakas ole täyttänyt velvollisuuksiaan, tai on aiheutunut Asiakkaan antamista virheellisistä, riittämättömistä taikka muutoin puutteellisista tiedoista. Toimittajan kokonaisvastuu välittömistä vahingoista tai menetyksestä on kaikissa tapauksissa rajoitettu yhteensä enintään viiteenkymmeneen prosenttiin (50%) Tilauksen kokonaisarvosta.

7. Omistusoikeus

Tuotteet on vuokrattu Asiakkaalle, ei myyty. Asiakkaalle ei siirretä mitään oikeuksia Tuotteisiin ja/tai Palveluihin lukuun ottamatta rajoitettua oikeutta käyttää Tuotteita ja/tai Palveluita Tilauksessa tai muutoin Osapuolten välillä kirjallisesti sovitussa laajuudessa ja rajoitettuna aikana.

8. Soveltuva Laki ja Riitojen Ratkaisu

Kaikkiin Osapuolten välisiin sopimuksiin (mukaan lukien mutta rajoittumatta Tilaukseen) sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riidat, kiistat tai väitteet, jotka syntyvät tai liittyvät Osapuolten väliseen sopimukseen, samoin kuin tällaisen sopimuksen rikkominen, päättäminen taikka pätevyys ratkaistaan viime kädessä välimiesmenettelyssä Helsingin Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti käyttäen yhtä (1) kyseisten sääntöjen mukaan valittua välimiestä. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

9. Muut Ehdot

Force Majeure. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle mistään viivästyksestä tai velvollisuuksiensa suorittamatta jättämisestä siinä tapauksessa ja määrin, jossa tällainen viivästys taikka suorittamatta jättäminen on johtunut force majeure tapahtumasta. Näiden Ehtojen mukaisessa tarkoituksessa ”force majeure” tapahtuma tarkoittaa tapahtumia, jotka ilmenevät sen jälkeen kun Osapuolet ovat allekirjoittaneet Tilauksen tai muun kirjallisen sopimuksen ja joihin Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät olleet kohtuudella ennakoitavissa kyseisellä hetkellä, ja joiden vaikutuksia ei voida voittaa ilman kohtuuttomia kustannuksia ja/tai ajan menetyksiä kyseessä olevalle Osapuolelle. Force majeure tilanteet käsittävät (mutteivät rajoitu) sääolosuhteista johtuvat vastoinkäymiset, hallituksen toimet, luonnon katastrofit, tulipalot ja räjähdykset.

Siirto. Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää mitään näiden Ehtojen taikka Osapuolten välisen kirjallisen sopimuksen mukaisia oikeuksiaan taikka velvollisuuksiaan ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta huolimatta Toimittajalla on kuitenkin oikeus käyttää Tuotteiden ja Palveluiden toimituksessa kolmansia osapuolia alihankkijoinaan.

Muuttaminen. Kaikki muutokset ja lisäykset Tilaukseen tai mihin tahansa Osapuolten väliseen sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien Osapuolten allekirjoituksin.